Naposledy aktualizováno: 15.12.2020 10:08:38
Na úvodní stranu

Místní knihovna Volanice

Volanice 130

KNIHOVNÍ  ŘÁD

Místní knihovny Volanice

 

V souladu se zřizovací listinou  Místní  knihovny Volanice , schválenou zastupitelstvem obce usnesením 2NZ/2014  ze dne 2.12.2014   a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Místní knihovna ve Volanicích (Volanice 130, 507 03)  je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1.Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

výpůjční služby

meziknihovní služby

informační služby:

  • informace o katalozích, fondech a využívání      knihovny,
  • informace z oblasti veřejné správy,
  • ústní informace bibliografického a faktografického      charakteru,
  • přístup na internet.

 

Služby uvedené v odst.1 tohoto Knihovního řádu /dále je KŘ/ poskytuje knihovna bezplatně

 

2.Knihovna poskytuje tyto placené služby: žádné

 

3.Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

4.Veškeré finanční částky (manipulační poplatky,  sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány  ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

1.Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu

uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů

uživatele.

 

2.Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště. Při registraci předloží čtenář OP.

 

Podepsáním a vyplněním čtenářské přihlášky, kam uvede uživatel jméno, příjmení, adresu, se zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

Čtenář je povinen ihned hlásit změnu jména, bydliště.

 

3. Děti a mládež do 15 let jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich

zákonných zástupců. Stávají se tím čtenáři dětského oddělení. Speciální knihovnické služby

(např. internet) mohou využívat jen po podpisu souhlasu jedním z rodičů a v přítomnosti

knihovníka.

 

4.Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů  na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů,  Pplk. Sochora  27, 170 00 Praha 7.

 

5.Osobní údaje  uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o

ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí  Směrnici  o ochraně osobních údajů

v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2.Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

3.Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

knihovníkovi.

 

4. Čtenář je povinen při vstupu do knihovny předložit čtenářský průkaz.

 

5. Uživatel  je povinen před odchodem z knihovny /případně vymezeného prostoru/ předložit ke kontrole všechny knihovní jednotky.

 

6. Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

 

7. Uživatel je na výzvu zaměstnance knihovny povinen předložit ke kontrole svá zavazadla anebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

l.Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

poskytuje.

 

2.Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3.Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

4.Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

5.Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.

 

6.Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

7.Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.  

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

Podmínky půjčování

1.Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §14 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovního zákona), vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

 

2.Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

  • kterým  by      hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  • které  jsou      zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  • jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými      právními předpisy (porušení autorských        práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury      apod.),
  • které byly       vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní      výpůjční služby s podmínkou       výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

3.O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.

 

4.Výpůjční lhůta je zpravidla 1 měsíc. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

5.Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může požádat o rezervaci dokumentu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.

 

6.Pokud čtenář žádá publikaci, která není ve fondu knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.

 

7.Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.

 

8.Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.

Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

9. Děti do patnácti let využívají fondu oddělení pro děti a mládež. Výjimku tvoří četba k výuce, která v oddělení není a může jim být zapůjčena po dohodě knihovníkem z jiného oddělení.

 

 

 

Čl. 7

Vracení vypůjčeného dokumentu

1.Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si  jej,vypůjčil.Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit  knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu

 

2.Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,      zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl.8

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

2.Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše /není stanoveno kolik/

dokumentů.

 

3.Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

4.Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

5.Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna  uživateli poplatek z prodlení.

 

6.Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 9

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

1.Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

 

2.Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 

 

3.Vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

4.Ztráta průkazu uživatele:

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

 

5.Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat náhradu v penězích.

 

6.Čtenář /instituce/ je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností (podle § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích). Při poškození nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:

a/ uvedení do původního stavu

b/ dodání kopie /ztraceného,zničeného/ díla

c/ dodání jiného vydání díla

d/ finanční náhrada

 

7.Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně  platných předpisů.

 

Čl. 10

 

Pokyny pro využívání zapůjčeného notebooku a WiFi

 

1.  Notebook pro připojení k bezdrátové síti WiFi si mohou zapůjčit pouze registrovaní  

     uživatelé po předložení platného čtenářského a občanského průkazu.

 

2.  Obsluhující knihovnice může omezit dobu zapůjčení na max. ½ hod. z provozních důvodů  

     (např. další zájemce).

 

3.  Uživatel může používat notebook pouze v příslušných prostorách knihovny.  Uživateli je zakázáno odnést notebook mimo  uvedené prostory knihovny.

 

4.  Zaměstnanci knihovny nezajišťují konfiguraci vlastních zařízení uživatelů.

 

5. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk  

     jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.

 

6. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny.

 

7. Uživatel využívá internet v knihovně pouze k prohlížení internetových stránek. Je zakázáno jejich elektronické kopírování či stahování souborů. Kopírovat a stahovat je možno pouze své soukromé soubory (např. elektronická pošta, vlastní fotografie, vlastní materiály).

 

8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Knihovna může požadovat uhrazení finančních nákladů za odstranění vzniklé škody.

 

9. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti ), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

10. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.

 

11. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.

 

12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon).

 

 

 

 

                                          V. Závěrečná ustanovení

 

1.Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .

2.Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1.Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny Volanice

2. POUČENÍ  -  O  ochraně osobních údajů čtenářů

 

 

 

Ceník služeb

 

I.Registrační poplatek

Dospělí                                                                                                    Kč  0  

Děti                                                                                                         Kč  0  

 

II.Sankční poplatky

1.Poplatky z prodlení

 

l.upomínka – bez odeslání                                                                         Kč  0

2.upomínka  -  po uplynutí                                                                        Kč  0

3.upomínka -   po uplynutí …….                                                                 Kč  0

Doporučený dopis                                                                                    Kč  200,-

 

2. Náhrady všeobecných škod

Čtenář /instituce/ je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností (podle § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích). Při poškození nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:

a/ uvedení do původního stavu

b/ dodání kopie /ztraceného,zničeného/ díla

c/ dodání jiného vydání díla

d/ finanční náhrada

 

 

Kromě vlastní náhrady / a-d/ se ve všech případech vybírá manipulační poplatek za úkony v knihovně spojené s likvidací způsobené škody / administrativní agenda,bibliografické zpracování atd./ v částce 50,-Kč u knih, u časopisů 10,-Kč a to vždy za jeden dokument.

Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

 

III. Další služby

 

Za realizaci výpůjčky l dokumentu prostřednictvím MVS

     /účtuje se pouze poštovné sem i zpět dle tarifu České pošty/                                   Kč

Za rezervaci knihy /administrativní úkon/                                                                    Kč

 

 

 

 

  

POUČENÍ  O  ochraně osobních údajů čtenářů

/Příloha ke Knihovnímu řádu/

 

Místní knihovna Volanice byla Úřadem pro ochranu osobních údajů zaregistrována jako správce osobních dat.

 

l. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

Místní knihovna Volanice registruje své čtenáře tj.zaznamenává jejich osobní data, která zpracovává, ukládá, třídí a řadí a to za účelem ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů,zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny.

Poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude čtenáře kontaktovat v případech uvedených knihovním řádem nebo tehdy, když si to čtenář sám vyžádá. Knihovna vede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména realizovaných výpůjčkách. Těchto poznatků využívá při akvizici a správě knihovních fondů naplnění povinností vyplývajících pro knihovnu z legislativních předpis- zákon 257/2001, 563/1991Sb. a zřizovací listiny knihovny

 

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenářů

Základní identifikační údaje čtenáře – jméno a příjmení,adresa bydliště čtenáře /tj.místo trvalého pobytu/. Tyto údaje je povinen čtenář  uvést a strpět jejich zpracování knihovnou,pokud chce využívat jejích služeb v plném rozsahu. Čtenář,který nedá souhlas s jejich zpracováním,může používat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně. Základní údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti,kterými lze ověřit všechny základní identifikační  údaje.U občanů ČR  je tímto dokladem občanský průkaz ze kterého knihovna ověřuje základní identifikační údaje při zápisu,při prodloužení platnosti čtenářského průkazu a při změně kteréhokoliv z těchto údajů.

Základní identifikační údaje zákonného zástupce – u dětských čtenářů jsou vyžadovány obdobné,výše uvedené údaje. Přihláška dětského čtenáře je podepsána jedním z rodičů

údaje služební – údaje o výpůjčkách,rezervacích apod.  

údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou,zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle § 11 odst.1 zák.563/1991 Sb., o účetnictví

 

3.Způsob zpracování  a uchovávání osobních údajů čtenářů knihovny

Uchovávání na originálních písemnostech,kterými jsou přihláška čtenáře,výpůjční sáček,účetní doklady.Tyto písemnosti jsou uchovávány tak,aby k nim neměli přístup nepovolané osob /zamčené zásuvky,skříně,osobní dohled pracovníků/. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance,kteří s písemnostmi pracují v rámci  svých pracovních úkolů

 

4.Způsob ochrany osobních údajů čtenářů

 Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci  pracovní náplně úkolů,které jim byly stanoveny,ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě se zněním vnitropodnikové směrnice.

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů od okamžiku,kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku,číž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje zpracovává knihovna dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.V případě porušení  povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy,opravy,eventuelně i poskytnutí přiměřené peněžité náhrady.Pokud čtenář zjistí,že došlo k porušení povinností ze strany knihovny,má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

5.Ukončení  ochrany osobních údajů a jejich likvidace

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních dat,nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta je členství čtenáře v knihovně ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů.To znamená skartaci originálních písemností /přihlášky čtenářů,výpůjční sáčky/ a anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.

 

6.Informování čtenářů o problematice ochrany osobních údajů

Při registraci je čtenář upozorněn na toto Poučení /přílohu Knihovního řádu/, ve kterém je v úplnosti popsána  problematika ochrany osobních údajů. Podpisem přihlášky na jejímž rubu je   upozorněn na důvody registrace a odkaz na zákon 101/2000 Sb.potvrzuje čtenář  seznámení se s Knihovním řádem,souhlas s  jeho dodržováním a správnost uvedených osobních údajů.

 

 

 

Prohlášení knihovny

 

V souladu s ustanovením § 11 odst.8 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně   některých zákonů v platném znění zpracovává doplnit název knihovny   i osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.